Aflati numerele naturale a si b pentru care [a; b] = 30 si ab = 75.


Determinati cel mai mic numar natural care impartit pe rand la numerele 9, 12 si 15 da resturile 6, 9 respectiv 12.


Determinati toate numerele naturale cuprinse intre 200 si 500 care prin impartire la 9, 12 si 15 dau resturile 6, 9 respectiv 12.


Aflati cel mai mic numar natural care prin impartire la  15, 20, 25, 26, 27 da de fiecare data restul 17.


Aflati cel mai mic numar natural diferit de 17 care prin inpartire la 15, 20, 25 da de fiecare data restul 17.


Determinati toate numerele naturale cuprinse intre 300 si 600 care dau restul 17 prin impartire la 15, 20, 25.


Elevii participanti la olimpiada de matematica pot fi asezati in randuri complete de cate 4, 6, 8, 12 elevi.Aflati cati elevi au participat la olimpiada stiind ca numarul lor este cuprins intre 25 si 70.


Care este cel mai mic numar mai mare decat 2009 divizibil cu 100, 125, 150 si cu 200 ?