Puncte Drepte PlaneCare este numărul maxim de plane şi drepte determinat de 4 puncte distincte?Precizați corpul asociat fiecarei desfaşurari de mai jos:

[image] [image] [image]

[image] [image]

[image] [image]Fie punctele A, B, C care sunt vârfurile unui triunghi şi aparţin planului α.

 1. Care este poziţia ABC faţă de planul α ?

 2. Mijloacele triunghiului aparţin planului α? Justificaţi!

 3. ∈n ce relaţii sunt medianele triunghiului cu planul α ?Câte drepte diferite sunt determinate de punctele notate pe desenul alăturat?

[image]In figura de mai jos paralelogramul ABCD are latura AB inclusă într-un plan α . Arătaţi că CD||α .

[image]Trapezul ABCD, AB||CD şi paralelogramul ABEF sunt situate în plane diferite. Stabiliţi:

 1. poziţia dreptei EF faţă de planul (ABD);

 2. poziţia dreptei BC faţă de planul (ADF).∈n paralelipipedul dreptunghic ABCDA’B’C’D’, M şi respectiv N sunt mijloacele muchiilor AA’ şi CC’. Stabiliţi:

 1. Natura lui MNCA;

 2. Poziţia dreptei MN faţă de planul (ABC).∈n paralelipipedul dreptunghic ABCDA’B’C’D’ stabiliţi poziţiile dreptelor:

 1. AC şi B’D’

 2. AB’ şi DC’.∈n paralelipipedul dreptunghic ABCDA’B’C’D’ stabiliţi poziţiile planelor:

 1. (ABC) şi (B’C’D’)

 2. (AB’C) şi (A’DC’).Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:

 1. Dacă o dreaptă este paralelă cu orice dreaptă dintr-un plan ea este paralelă cu planul;

 2. Dacă o dreaptă este paralelă cu două drepte dintr-un plan ea este paralelă cu planul.Fie triunghiul echilateral ABC şi M un punct nesituat în planul (ABC), astfel încât MB=MC=[image]cm, MA=6 cm şi MD=[image]cm, unde D∈(BC) astfel încât [BD]≡[DC]. Stabiliţi natura triunghiului MAD şi calculaţi aria acestuia.Fie ABCD tetraedru în care M este mijlocul muchiei AD şi N este mijlocul muchiei AC . Să se stabilească poziţia dreptei MN faţă de planul (BCD) .Fie paralelogramul ABCD şi E un punct ce nu aparţine planului (ABC) .Arătaţi că dreapta de intersecţie a planelor (EBA) şi (ECD) este paralelă cu planul (ACD) .Trapezul ABCD cu AD || BC şi dreptunghiul ABMN sunt situate în plane diferite . Arătaţi că planele (BMC) şi (AND) sunt paralele .∈n figura de mai jos ABCD este romb şi MBC un triunghi echilateral astfel încât M nu este situat în planul rombului, N este mijlocul laturii BC, iar m(∠DCM ) = 450.

[image]Calculati m(∠(MC, AB)), m(∠(MN, AD)) şi m(∠(MB, AD)).Dreptunghiurile ABCD şi ABMN sunt situate în plane diferite. Fie E şi F intersecţiile diagonalelor celor două dreptunghiuri. Demonstraţi că:

 1. CD||(ABM);

 2. EF||(AND).Paralelogramele ABCD şi CDEF sunt situate în plane diferite. Notăm cu O şi respectiv Q punctele de intersecţie ale diagonalelor celor două paralelograme.

 1. Arătaţi că dreptele AF şi BE sunt concurente într-un punct M;

 2. Stabiliţi poziţia planelor (MOQ) şi (BCF).Se consideră paralelogramul ABCD. AA’, BB’, CC’ şi DD’ sunt paralele de aceaşi parte a planului (ABC) astfel încât AA’= BB’= CC’ = DD’. Fie M, N, P şi Q mijloacele segmentelor AA’, BB’, CC’ şi respectiv DD’. Ce fel de patrulater este MNPQ?Se consideră cubul ABCDA’B’C’D’ cu muchia AB = 10 cm, M şi N mijloacele muchiilor DD’ şi BB’ şi P respectiv Q intersecţiile dreptelor A’M şi A’N cu planul (ABC). Atunci:

 1. A’M || NC:

 2. punctele A, M, N şi C sunt coplanare;

 3. punctele P, C şi Q sunt coliniare;

 4. calculaţi perimetrul şi aria triunghiului A’PQ.∈n figura de mai jos ABCD este romb şi MBC un triunghi echilateral astfel încât M nu este situat în planul rombului, N este mijlocul laturii BC, iar m( ∠DCM) = 450. Determinaţi unghiul format de dreptele :

[image]

 1. MC şi AB;

 2. MN şi AD;

 3. MB şi AD .Pe planul dreptunghiului ABCD cu AB = 16 cm şi BC = 12 cm se ridică perpendiculara PE, unde E (AC)şi [image]. Stiind că PE = 20 cm, să se calculeze:

 1. Perimetrul triunghiului APC;

 2. Distantele de la P la laturile dreptunghiului.Fie M, N, P şi Q patru puncte necoplanare, iar A, B şi C mijloacele segmentelor (MN), (MQ) şi respectiv (MP). Stabiliți:

 1. pozitia dreptei AB fata de planul (QPN);

 2. pozitia planelor (ABC) si (MPN).Triunghiul ABC şi ABD au numai vârful A într-un plan α, iar BC şi BD paralele cu α. Stabiliţi dacă DC || α în cazul în care A, B, C, D sunt necoplanare.Planele α şi β sunt paralele. Fie în α punctele A, A’, A’’ necoliniare, iar în β punctele B, B’, B’’ necoliniare. Puncte C, C’, C’’ aparţin respectiv segmentelor AB, A’B’, A’’B’’, ȋn aşa fel încât[image]Care este poziţie lui α şi β faţă de planul (CC’C’’)Paralelogramul ABCD şi triunghiul ABE sunt incluse în plane diferite. Dacă m(∠ABE)=700 m(∠AEB)=400 m(∠CEB)=500 şi m(∠ECB)=600, atunci aflaţi măsurile unghiurilor dintre dreptele:

 1. EB şi DC;

 2. AD şi EB;

 3. DC şi AE;

 4. EC şi AD.Triunghiul ABC este inclus în planulα. Se ridică perpendiculara AA’ pe planul α astfel încât AA’=[image]cm, A’B = A’C = 9 cm şi BC = 5[image]cm. Să se calculeze distanţa de la A’ la centrul cercului circumscris triunghiului ABC.